"Подкрепа за успех"

"Подкрепа за успех"

"Подкрепа за успех"

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности  се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Училището работи по проекта от стартирането му. Със съгласието на родителите в него са включени ученици от всички класове, разделени на групи. Целта на проекта  е да бъдат включени ученици, които имат пропуски при усвояване на учебния материал, но имат интерес и воля да ги отстранят и допълнят. В училището работят групи по български език в начален и прогимназиален етап, група по математика и по природни науки в прогимназиален етап. Стремежът на учителите-ръководители на групи е да създадат интерес и мотивация към участниците към постигане на резултати в учебния процес.  

 
Архив